Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: DIGI Kft.) az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

 

1.     Az Adatkezelõ adatai éselérhetõségei:

Az adatkezelõ neve: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. Az adatkezelõ címe: 1134 Budapest Váci út35.

Az adatkezelõ székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35. Telefonszáma: 1272

E-mail címe: office@1music.hu

                                              

2.     Az adatkezelés alapjául szolgálójogszabályok:

-            Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban:GDPR)

-            az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:Infotv.)

-            4/2012. (I.24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosító kijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról. (a továbbiakbanAkr.)

-            2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrõl (a továbbiakbanEht.)

-            2/2015 (III.30.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési elõfizetõi szerzõdések részletes szabályairól (a továbbiakbanEszr.)

-            1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemrõl (a továbbiakbanFgytv.)

 

3.     Fogalommeghatározások

 

3.1.                         A személyes adatfogalma

A „személyes adat” az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban:

Érintett”) vonatkozó bármely információ.

 

3.2.                         Az Elõfizetõmeghatározása

 

Egyéni elõfizetõ (a továbbiakban: „Elõfizetõ vagy Ügyfél”): az a természetes személy Elõfizetõ, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül veszi igénybe az elõfizetõi szolgáltatást és köt egyedi elõfizetõi szerzõdést a szolgáltatóval. Illetve az a kis- és középvállalkozás, mely az egyedi elõfizetõi szerzõdést gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül, egyéni elõfizetõként veszi igénybe.

 

4.                 Kezelt személyesadatok

 

4.1.                         Kezelt személyes adatok természetes személyesetén:

-        az Elõfizetõneve;

-        az Elõfizetõ anyjaneve;

-        az Elõfizetõ születési helye ésideje;

-        az Elõfizetõcíme;

-        az Elõfizetõ mobilszáma, vezetékestelefonszáma;

-        az Elõfizetõ e-mailcíme;

-        az Elõfizetõ IP-címe.

 

4.2.                         Korlátozottan cselekvõképes személy esetén a törvényes képviselõ kezelt személyes adatai, és meghatalmazás esetén a meghatalmazott kezelt személyesadatai:

 

-        a törvényes képviselõ/meghatalmazottneve;

-        a törvényes képviselõ/meghatalmazott tartózkodási helyeszékhelye;

-        a törvényes képviselõ/meghatalmazott számlázásicíme;

-        a törvényes képviselõ/meghatalmazott születésineve;

-        a törvényes képviselõ/meghatalmazott anyjaneve;

-        a törvényes képviselõ/meghatalmazott születési helye,ideje.

 

 

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés

idõtartalma

1.

Az elõfizetõi szerzõdés megkötése

és tartalma

Szerzõdés teljesítése /GDPR 6. cikk (1) b) pont/

Az Eht. 143. § (2)

bekezdése szerint 1 évig

2.

Az elõfizetõi szerzõdés teljesítésének

nyomon követése

Szerzõdés teljesítése /GDPR 6. cikk (1) b) pont/

Az Eht. 143. § (2)

bekezdése szerint 1 évig

3.

Díjbeszedés, díjszámítás, számlázás

Jogi kötelezettség teljesítése

/GDPR 6. cikk (1) c) pont/

A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében a számla keletkezésétõl számított 8 évig

4.

Számla kezelés

Jogi kötelezettség teljesítése

/GDPR 6. cikk (1) c) pont/

a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében a számla keletkezésétõl számított 8 évig

5.

Számlák megõrzése

Jogi kötelezettség teljesítése

/GDPR 6. cikk (1) c) pont/;

a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján

a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében a számla keletkezésétõl számított 8 évig

6.

Adózási kötelezettség

Jogi kötelezettség teljesítése

/GDPR 6. cikk (1) c) pont/

a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében a számla keletkezésétõl számított 8

évig

7.

Hibabejelentés

kezelése

Jogi kötelezettség teljesítése

GDPR 6. cikk (1) c) pont

Eht. 141. § (1),

Eht. 157. § (7)

hibabejelentés rögzítésétõl számított 1 év + 30 nap

Eht. 157 § (7) bek

8.

Hatósági

adatszolgáltatás

Jogi kötelezettség teljesítése:

GDPR 6. cikk (1) c) pont

Eht. 159/A. § (3);

Eht. 157.§ (7)

elõfizetõi szerzõdés megszûnését követõ 1 év + 30 nap

 

9.

Panaszkezelés

Jogi kötelezettség teljesítése

GDPR 6. cikk (1) c) pont

Fgytv. 17/A. § (7)

Fgytv. 17/B.§ (3)

Eht. 157. § (7)

a panaszról felvett jegyzõkönyv és válaszmásolat õrzési ideje 5 év + 30 nap

Eht. 157 § (7)

10.

Üzletszerzés,Ügyfél

ajánlatokkaltörténõ

megkeresése

az Érintett hozzájárulása:

GDPR 6. cikk (1) a) pont

az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

11.

Nyereményjáték szervezése

az Érintett hozzájárulása:

GDPR 6. cikk (1) a) pont

a nyeremény játék végéig + 30 nap, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

 

5.     Az adatokat megismerõk köre

 

AzÉrintettszemélyesadataitazAdatkezelõmunkavállalóiaszolgáltatásokteljesítéseérdekében ismerhetik meg (iktatás,ügykezelés).

 

Az Adatkezelõ megfelelõ információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az Érintett személyes adatait védje technikai és szervezési intézkedésekkel (fizikai védelem, elektronikus rendszerek védelme, az elvégzett tevékenységek naplózása, a számon kérhetõség biztosítása.

 

6.     Automatikus döntéshozatal ésprofilalkotás

 

Tájékoztatjuk, hogy jelen adatkezelési tevékenység során nem végzünk profilalkotást.

 

 

7.     Adattovábbítás:

Az Elõfizetõ személyes adatai a hatályos jogszabályi felhatalmazások, illetve az Elõfizetõ hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra.

A DIGI Csoport tagjai (a mindenkori csoporttagok: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Invitel Távközlési Zrt.) az általuk az elõfizetõikrõl kezelt személyes adatokat tevékenységi körük ellátásával összefüggésben a szolgáltatásaik nyújtásához és az irányadó jogszabályokban meghatározottkötelezettségeikteljesítéséhezszükségesmértékbenkölcsönösenmegismerhetik, általános szerzõdési feltételeiknek és adatkezelési tájékoztatójuknak megfelelõen egymásnak továbbíthatják és az így átvett adatokat az elõfizetõkkel létrejött szerzõdéses jogviszony fennállásának idõtartama alatt és annak megszûnését követõ 1 évigkezelhetik.

 

A DIGI csoport tagjai közötti adattovábbításra a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján jogos érdekbõl, belsõ adminisztratív célból, valamint a hatékonyabb ügyfélkiszolgálás érdekében kerülhet sor.

 

7.1.  A Szolgáltatóval partnerként szerzõdöttadatfeldolgozóknak:

 

EPDB Nyomtatási Központ Zrt. Magyar Posta Zrt.

A DIGI Kft. számára az üzletkötéseket és szereléseket végzõ alvállalkozók

 

7.2.  Hatóságoknak vagy egyébszerveknek:

-             az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, valamintnemzetbiztonságiszolgálattörvénybenmeghatározottfeladataiellátásának biztosítása céljából kérelemre (Eht. 157. §(10))

-             a bírósági végrehajtásról szóló törvény elõírásai szerint a végrehajtónak (Eht. 157.§

(9) c))

-             ha az Érintett elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, az Érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme, vagy a személyek életét, testi épségét, vagy javait fenyegetõ veszély elhárítása, vagy megelõzése érdekében az adatok megismerésére külön törvényben felhatalmazott szerv kérelme alapján a felhatalmazott szerv részére (Eht. 157. § (9) és a GDPR. 49.cikk

 

 

8.           Integritás és bizalmasjelleg

 

Tájékoztatjuk,hogyszemélyesadataitbizalmasankezeljük,harmadikszemélynekazÖntudtaés beleegyezése nélkül, továbbá jogszabályi felhatalmazás hiányában azokat nem adjuk ki. Társaságunk az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében – megfelelõ szervezési és technikaiintézkedésekkel-biztosítjaatisztességesésátláthatóadatkezelést,gondoskodikazÖn személyes adatainak védelmérõl és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás)ellen.

 

9.                 Az Érintettet megilletõjogok

 

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezelésérõl, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre a jogszabály Önt feljogosítja. Ezek a jogok a következõk:

 

9.1.                         Hozzáférésijog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelõtõl visszajelzést kapjon az alábbiakra vonatkozóan:

 

-        az adatkezelés folyamatbanvan-e,

-        az adatkezeléscéljáról,

-        a személyes adatokkategóriáiról,

-        címzettekrõl (kiknek adhatók át azadatok),

-        az adattárolás idõtartamáról, vagy meghatározásánakszempontjairól,

-        az Érintettet megilletõ jogokról, jogorvoslatilehetõségekrõl,

-        az adatok forrásáról, ha az nem Érintettõlszármazik,

-        az automatizált döntéshozatal tényérõl, ideértve a profilalkotást is külföldi adattovábbításról.

 

Az Adatkezelõ az adatkezelés tárgyát képezõ személyes adatokat elsõ alkalommal díjmentesen az Elõfizetõ rendelkezésérebocsátja.

 

9.2.                         Helyesbítéshez valójog

 

Az Elõfizetõ erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelõ köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Elõfizetõ jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítõ nyilatkozat útján történõ – kiegészítését.

 

9.3.                         Adattörléshez valójog

 

Az Elõfizetõ jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérni az Adatkezelõtõl. Az


Adatkezelõ köteles az érintett Elõfizetõre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni a következõ esetekben:

-                  a személyes adatokra már nincsszükség

-                  az Elõfizetõ visszavonta a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs másjogalapja

 

-                  az Elõfizetõ tiltakozik a közérdekbõl, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelõ (harmadik fél) jogos érdekében történõ adatkezelése ellen, és nincs elsõbbséget élvezõ jogszerû ok azadatkezelésre

-                  a személyes adatokat jogellenesenkezelték

-                  aszemélyesadatokatazAdatkezelõreelõírt jogikötelezettségteljesítéséheztörölnikell

-                  a személyes adatok gyûjtésére az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerültsor.

 

Az Elõfizetõ törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megõrzése jogszerûnek tekinthetõ:

 

-                  ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való joggyakorlása

-                  ha valamely jogi kötelezettségnek valómegfelelés

-                  ha közérdekbõl végzett feladatvégrehajtása

-                  ha az adatkezelõre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásamiatt

-                  ha népegészségügy területén érintõközérdekbõl

-                  ha közérdekû archiváláscéljából

-                  ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikaicélból

-                 ha jogi igények védelméhezszükséges.

 

9.4.                         Adatkezelésének korlátozásához valójog

 

Az Elõfizetõ jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelõ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

-                  az Elõfizetõ vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idõtartamravonatkozik,amelylehetõvéteszi,hogyazAdatkezelõellenõrizzeaszemélyes


adatok pontosságát

 

-                  az adatkezelés jogellenes, és az Elõfizetõ ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásánakkorlátozását

-                  az Adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Elõfizetõ igényli azokat jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

-                  azElõfizetõtiltakozottaközérdekbõl,közhatalmijogosítványgyakorlásaérdekébenvagy az adatkezelõ (harmadik fél) jogos érdekében történõ adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelõ jogos indokai elsõbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaivalszemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Elõfizetõ hozzájárulásával, vagy jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébõl lehet kezelni.

 

9.5.                         Tiltakozáshoz valójog

 

Az Elõfizetõ jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekbõl, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelõ (harmadik fél) jogos érdekében történõ kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelõ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelõ bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítõ erejû jogos okok indokolják, amelyek elsõbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Elõfizetõ jogosult

arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történõ


kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Elõfizetõ tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történõ kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetõk.

 

 

9.6.                         Adathordozhatósághoz valójog

 

Az Elõfizetõ jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelõ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbájogosultarra,hogyezeketazadatokategymásikadatkezelõnektovábbítsaanélkül,hogy ezt akadályozná az az adatkezelõ, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

-                  ha az adatkezelés jogalapja az Elõfizetõ hozzájárulása, vagy az Elõfizetõvel kötött szerzõdésteljesítése,

-                  és az adatkezelés automatizált módontörténik.

 

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Elõfizetõ jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelõk közötti közvetlen továbbítását.

 

9.7.                  Hozzájárulás visszavonásának ajoga

 

AzElõfizetõjogosultarra,hogyhozzájárulásátbármikorvisszavonja.Ahozzájárulásvisszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás elõtti adatkezelésjogszerûségét.

 

10.       Panasztétel ésJogorvoslat

 

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az adatkezelés

kapcsán az adatvédelmi tisztviselõhöz fordulhat panasszal, panaszt tehet a felügyeleti


 

 

 

hatóságnál, ha a megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, ezen túl bírósághoz is fordulhat.

 

 

Adatvédelmi Tisztviselõ:

Név: Dr. Kiss Szilvia Email: dpo@digi.hu

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 35.

Telefon: 1272

Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel: +36 1 3911400

Fax: +36 1 3911410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kérjük, hogy jelen Tájékoztatót olvassa el figyelmesen! Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével ill. jogszabályok, szabályzatok értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy adatvédelmi tisztviselõnkhöz.